Snoeien van bomen

Het snoeien van bomen lijkt eenvoudig. Takken van bomen afzagen kan iedereen. Maar door een gebrek aan kennis over de fysionomie van de boom worden er soms mooie en waardevolle bomen onherstelbaar verminkt. Hierdoor kan een gezonde boom snel een mogelijk gevaarlijke probleemboom worden. Niet zelden is na enkele jaren vellen de enige resterende oplossing.

Wij snoeien op de manier die voor de boom het minst belastend is, met kennis over de noden van de boom en zijn reactie op de snoei.

Hoe we het snoeien van bomen aanpakken

Zo gaan we tewerk:

  • takken te snoeien op de correcte plaats, zodat het overgroeiingsproces optimaal kan verlopen
  • gebruik te maken van scherp, aangepast en ontsmet gereedschap
  • het snoeitijdstip optimaal te kiezen afhankelijk van het gewenste resultaat
  • rekening te houden met de takdikte en de algemene vitaliteit van de boom
  • niet meer dan 20% van het totale bladvolume weg te snoeien.
snoeien van bomen met klimtechnieken

snoeien van bomen met klimtechnieken

Bij het snoeien van bomen gebruiken we voor de boom weinig belastende klimtechnieken. Hiermee raken we op een veilige manier tot ver in de periferie van de kruin. Bomen die door hun standplaats niet bereikbaar zijn met mechanische middelen, kunnen zo toch efficiënt gesnoeid worden.

Bomen snoeien is in principe niet nodig. Bomen hebben zich al sinds het begin weten te handhaven zonder snoei. Een boom wordt niet gezonder door te snoeien. Waarom kan het toch wenselijk zijn te snoeien? Wanneer bomen in een menselijke omgeving staan zijn er soms redenen waarom wel gesnoeid wordt:

  • een boom veilig te maken naar zijn omgeving toe
  • ervoor te zorgen dat er geen hinderlijke takken ontstaan
  • een takvrije stam te ontwikkelen
  • bomen in een bepaalde vorm te ontwikkelen

De twee hoofdcategorieën van bomen snoeien

Begeleidingssnoei

In het eindbeeld van een boom is soms uit esthetische of veiligheidsredenen een takvrije stam vastgelegd, bijvoorbeeld bij straat- en laanbomen. Door begeleidingssnoei krijg je een rechte, fout- en takvrije stam en een evenwichtige kroon. Om dit te bereiken worden de laagste takken en alle probleemtakken weggesnoeid tijdens regelmatig terugkerende snoeibeurten. Eenmaal de vereiste takvrije stamlengte bereikt is, houdt de begeleidingssnoei op. Als er geen takvrije stam moet zijn, is ook geen begeleidingssnoei nodig.

Onderhoudssnoei

De onderhoudssnoei begint wanneer de boom zijn volwassen stadium bereikt heeft. Het gebeurt meestal omwille van de veiligheid en hangt dan nauw samen met de aanwezigheid van menselijke activiteiten. Het doel is schade te voorkomen.Wat we altijd verwijderen zijn zieke of beschadigde takken en het dood hout in de kroon. Om de mechanische belasting op stam en takken te verkleinen en de kroon transparanter en luchtiger te maken, kan op verschillende manieren te werk gegaan worden: uitlichten, uitdunnen of innemen. Vaak wordt er een combinatie van verschillende technieken gebruikt. Elk van deze ingrepen heeft slechts een tijdelijk effect en moet regelmatig herhaald worden.

Neem contact op voor meer informatie en een offerte.

Werkwijze bomen snoeien

Uitlichten van de boom

Hierbij worden vele kleinere takken aan de buitenkant van de kroon teruggesnoeid tot op een levende zijtak. De bedoeling is om meer licht toe te laten in de kruin, waardoor de boom minder geneigd is in de breedte uit te groeien en minder dood hout ontwikkelt. De gesnoeide takken worden dus korter en na verloop van tijd ook dikker en bovendien worden ze minder belast. Ze zakken minder uit en het risico op uitscheuren is kleiner. De vorm en omvang van de boom blijven ongeveer behouden.

Door de spreiding van de snoei over veel dunne takken is het grote voordeel dat er enkel kleine snoeiwonden worden gemaakt, waardoor de impact voor de boom klein is en de kans op aantastingen miniem. Uitlichten is een zeer arbeidsintensief werk. Het zal om de paar jaar herhaald moeten worden om een blijvend effect te hebben.

snoeien van bomen snoeien-van-bomen

Uitdunnen van de boom

Hierbij worden volledige takken tot op de stam weggenomen. Door uit te dunnen, krijg je ook een transparantere kroon en behoud je de kroonvorm en –omvang. De snoeiwonden zijn echter wel veel groter dan bij het uitlichten, wat het risico op inrotten sterk vergroot. Door de open kroonstructuur vergroot bovendien het risico op takbreuk. Uitdunnen is slechts te verantwoorden voor het weghalen van probleemtakken.

Innemen van de boom

Bij het innemen worden alle zijtakken met een derde tot een vierde ingekort tot op een levende zijtak. De kroonvorm verandert dus en de kroonomvang verkleint, waardoor de mechanische belasting op de takken verkleint, net als de windbelasting op de stam. Deze snoei wordt meestal enkel uitgevoerd op oudere bomen als redmiddel. De snoeiwonden zijn immers groot en het gevaar van inrotten is reëel. Een grote boom is niet door snoei klein te krijgen, maar wel klein te houden. Als men een boom moet snoeien omdat hij te groot is geworden, is het bij aanplant fout gelopen en is de boom niet geschikt voor de standplaats.

snoeien van bomen snoeien van bomen

Snoeien van bomen: vormsnoei

Het snoeien van leibomen en vormbomen, het kandelaberen, kandelaren en knotten van bomen valt onder vormsnoei. Hiermee moet reeds begonnen worden wanneer de boom jong is. Zo blijft de grootte van de snoeiwonden beperkt. Volwassen bomen knotten heet eigenlijk gewoon uitgesteld vellen. Ook bomen toppen behoort tot het palmares van de boomverminkers en daar wensen we ons met klem van te distantiëren.

Bij vormbomen komt de onderhoudssnoei erop neer periodiek alle takken terug te snoeien tot op de knotpunten of gesteltakken. Het snoeien van vormbomen is winterwerk.

snoeien van bomen snoeien van bomen

Snoeien van fruitbomen

Bij fruitbomen wordt gesnoeid in functie van de opbrengst. We snoeien zo dat er lucht en licht in de kroon kan komen. Fruitbomen worden op jonge leeftijd eerst gevormd.

Wanneer de vorming van de gesteltakken voltooid is, begint de onderhoudssnoei. Deze snoei heeft tot doel het evenwicht tussen groei en vruchtzetting te bevorderen.

Wanneer bomen snoeien?

Snoeien kan in principe het hele jaar door, behalve tijdens de periodes wanneer het blad uitloopt en afvalt. Elke periode heeft voordelen en nadelen maar de beste periode is de zomer. Er is weinig sapstroomverlies, de kans op bastinscheuring is kleiner, er is een goede wondafgrendeling en overgroeiing. Er wordt minder waterlot gevormd en de kans op aantastingen is kleiner.

Indien meer dan 20% van de totale bladmassa moet worden weggenomen, zal de snoei over meerdere jaren gespreid moeten worden. Anders zal de boom een te grote schok krijgen en buiten de overvloedige vorming van waterlot vatbaar worden voor aantastingen en ziektes.

Het snoeiafval kan verhakseld en afgevoerd worden, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.

Neem contact op voor meer informatie en een offerte voor het snoeien van uw boom.